SAMENWERKINGEN

 

 

USAB

USAB, de Universitaire Stichting Armoedebestrijding, in 1991 opgericht vanuit de toenmalige UFSIA , later opgenomen in de Universiteit Antwerpen, is een samenwerkingsverband tussen de UA en een aantal partners in de armoedebestrijding, waaronder Centrum Kauwenberg. Als Centrum Kauwenberg maken we deel uit van het Dagelijks Bestuur en van de Raad van Bestuur. De USAB heeft een huisvestingsluik: vier huizen, als appartementen ingericht, zijn beschikbaar voor mensen in armoede die bereikt worden in Centrum Kauwenberg en in WOTEPA ( Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Dit rekening houdend met lange wachtlijsten voor een sociale woning en met hoge prijzen op de privé-huurmarkt- op een betaalbare manier menswaardig kunnen wonen.

In een sensibiliseringsluik worden studenten uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen in werkingen van armoedebestrijding en papers of studieopdrachten m.b.t. armoede te maken. De inhoud wordt bepaald door de noden van de partners binnen USAB. Zo werkten studenten met enkelen rond de communicatie en de website van Centrum Kauwenberg. Ze werden daarbij ook begeleid door een personeelslid van Centrum Kauwenberg. Jaarlijks stellen de studenten hun projecten voor in een slotevenement, door USAB georganiseerd. Dit ging door op 8 mei 2015. Het academisch luik betrekt naast studenten ook het academisch personeel. Een academische werkgroep werkte een Netwerkevent uit, waar de universitaire wereld ( administratief en academisch personeel, studenten), de partners, middenveldorganisaties en de verschillende actoren in de armoedebestrijding elkaar ontmoetten en een inbreng deden. Een eerste netwerkevent werd georganiseerd op 5 juni 2015 over armoedebestrijding algemeen.

Meer info.  

 

 

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak ondernemen wij acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding! Het Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.

Centrum Kauwenberg is nauw betrokken bij de werking van het Netwerk tegen armoede. Centrum Kauwenberg lag mee aan de oorsprong van het Armoededecreet. Bevordering van de samenwerking en van de dynamiek tussen de verschillende verenigingen vinden we uiterst belangrijk. We nemen dan ook graag engagement op binnen het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.

Meer info.  

 

 

STA-AN (Samen tegen armoede Antwerps netwerk)

STA-AN wil de samenwerking tussen Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen stimuleren en deze verenigingen ondersteunen met het oog op de duurzame realisatie van rechten van mensen in armoede. STA-AN streeft ernaar het draagvlak en de slagkracht te vergroten via samenwerkingen met partners in de armoedebestrijding. Het netwerk STA-AN streeft de verwezenlijking van deze missie na door:

◉  De activiteiten van de verenigingen te ondersteunen

◉  De activiteiten van de verenigingen en gelijkaardige organisaties te coördineren

◉  Overleg en ervaringsuitwisseling tussen verenigingen en gelijkaardige organisaties te organiseren

◉  Gemeenschappelijke initiatieven met de verenigingen en gelijkaardige organisaties te bevorderen

◉  Te functioneren als autonome en kritische gesprekspartner van de overheid

Meer info.  

 

ATD—vierde wereld (All together in dignity –Samen voor waardigheid)

Vanuit de jarenlange samenwerking neemt Centrum Kauwenberg deel aan de Vlaamse Volksuniversiteit van ATD – Vierde Wereld (V.U.). In deze maandelijkse bijeenkomsten ontmoeten mensen in armoede en anderen elkaar en wisselen nieuws, ervaringen en kennis uit. Telkens worden ook "gasten" uitgenodigd, mensen uit de bredere samenleving, die rond dit thema in dialoog treden met de Volksuniversiteit. Deze bijeenkomsten worden voorbereid binnen de eigen groep.

ATD Vierde Wereld wil armoede uit de wereld bannen door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle mensenrechten Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede publieke opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om samen structurele antwoorden op armoede te vinden. Deze antwoorden zijn erop gericht mensen in armoede respectvol en als partners te behandelen.

Meer info.